Adatvédelmi tájékoztató

Pályázó személyes adatainak kezelése a hatályos adatvédelmi törvény - 2011. évi CXII. tv. (Info tv.) - előírásai alapján történik. Az adatvédelmi törvény 5. § (1) bekezdése szerint személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul. A hozzájárulásnak befolyásolástól mentesnek kell lennie és teljes körű tájékoztatáson kell alapulnia.

Az önkéntes beleegyezés (hozzájárulás) egy eszköz, amellyel az önálló, döntésre képes személy felügyeletet gyakorolhat bizalmas információi felett. Az érvényes beleegyezés megköveteli, hogy az érintett előzetes felvilágosítása megtörténjen a kezelni kívánt adatok köréről, illetve az adatkezelés céljáról. A beleegyezés választási lehetőséget is feltételez, ami azt jelenti, hogy az érintettnek lehetősége van arra, hogy az adatkezeléshez hozzájárulást megtagadja, vagy a megadott beleegyezését később visszavonja.

A Richter Gedeon Nyrt. Centenáriumi Alapítvány hivatalos honlapjának üzemeltetője (Richter Gedeon Nyrt.) kötelezettséget vállal arra, hogy a felhasználók (pályázók) bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatást ad az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.

Az adatok megadása önkéntes. A honlapon rögzített személyes adatokat kizárólag a pályázattal kapcsolatos információk Pályázóhoz történő eljuttatásának céljából használja fel az Adatkezelő, harmadik félnek nem adja át azokat. Az önkéntes adatszolgáltatással az érintett egyben hozzájárul az adatai kezeléséhez. Az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás az centenariumi@richter.hu e-mail címre küldött elektronikus levéllel módosítható, vagy vonható vissza.

Minden olyan esetben, ha a Richter Gedeon Nyrt. a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánná felhasználni, erről a felhasználót (pályázót) tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Richter Gedeon Nyrt., mint Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetve megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. A Pályázó által rendelkezésre bocsátott személyes adataihoz kizárólag az Adatkezelő azon munkatársai férhetnek hozzá, akik munkaköri kötelezettsége az adatok kezelése. Az adatkezelés mindvégig bizalmasan történik.

Az adatkezelésre vonatkozó fenti szabályokat az adatok önkéntes megadásával a pályázó, mint az adatok szolgáltatója tudomásul veszi. Az adatok megadása a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak Pályázó általi megismerését jelenti az adatkezelő Richter Gedeon Nyrt. számára, a tájékoztató elolvasásának elmulasztására a későbbiek során a Pályázó nem hivatkozhat.

A Pályázó a személyes adataival kapcsolatos jogsértés esetén bírósághoz fordulhat, valamint az adatkezelés jogsértő jellegére vonatkozóan bejelentéssel, illetve jogorvoslati kérelemmel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5; honlap címe: http:/www.naih.hu).

Adatkezelő: Richter Gedeon Nyrt.

Az adatkezelés formája: személyes adatok szerveren történő tárolása.

A kezelt személyes adatok köre:

  • a pályázó neve
  • lakcíme
  • anyja neve
  • e-mail címe
  • telefonszáma
  • munkahelye
  • végzettsége
  • adószáma
  • előadása/ posztere/ kutatási témája megnevezése
  • bankszámlaszáma

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, a pályázattal kapcsolatos információk eljuttatása a pályázóhoz.

Az adatkezelés hatósági nyilvántartási száma: 815-0001

Az adatkezelés időtartama: határozatlan idejű, a pályázói hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig áll fenn, ezt követően az adatok törlésre kerülnek

A Pályázó a személyes adatai fentiek szerinti kezelését bármikor megtilthatja, a jelen adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát visszavonhatja, továbbá a folyamatban lévő adatkezelésről bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől.

A Pályázó a fenti Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak ismeretében minden befolyástól mentesen, önkéntes módon hozzájárul a személyes adatai teljes körű kezeléséhez azzal, hogy regisztrál a Richter Gedeon Nyrt. Centenáriumi Alapítvány on-line pályázati portálon, a www.richter.hu internet címen.